top of page

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

2012 - היום

תוכנית בלתי פורמלית לפיתוח מנהיגות ולחינוך לקיימות, בהשתתפות נשים וגברים בדואיים מעמק הקדרון. מטרת התוכנית היא לפתח פרויקטים כלכליים בתחום הקיימות. בשיתוף פעולה עם עמותות וגופי ממשלה נוספים.

bottom of page